За обученията

Обучението на медиатори се организира и провежда от Сдружение  “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ”, одобрено от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г. на министъра на правосъдието.

Курсовете за обучение  са със съдържание и методология съгласно  изискванията на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора ,издадена от министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г., доп. ДВ, бр. 29 от 8.04.2011 г.

Форма на обучение:  редовна, присъствена;

Видове обучения:

 • Основно обучение
 • Допълнително обучение по специализирана семейна и търговска медиация

Продължителност:

 • Основно обучение: 6 дни по 10 учебни часа – общо 60 часа, разпределени в три панела /Първо ниво; Второ ниво, Практикум/ по два дни всеки.
 • Допълнително обучение: 3 дни по 10 учебни часа – общо 30 часа, разпределени в три панела/ Първа част; Втора част, Практикум/ по един ден всеки.

Обучението в Първо и Второ ниво на основното обучение/Първа и Втора част на допълнителното обучение включва теоретична и практическа част. По време на Практикумите се провеждат само симулирани медиации.

Време на провеждане: делнични дни и/или съботно – неделно обучение; от 9.00 ч.- до 18.00 ч.

Място на провеждане: Обучителен център на БАМ, в гр. София, ул.“Богатица“10, ет.4, ап.12. Разполагаме с удобни зали за сесиите, зали за провеждане на симулирани медиации по групи, технически средства за презентации. Предлагаме атмосфера на хармония, удобство и креативност.

По желание на курсистите, провеждаме и обучения в други зали, в други населени места извън гр.София.

Програма за основно обучение:

Учебната програма включва теоретична и практическа част, разпределени в три основни панела. Обучението в Първи и Втори панел включва теоретична и практическа част. В трети модул се провеждат само симулирани медиации.

Теоретичната част е 30 учебни часа и включва задължителните теми, посочени в    приложението към наредбата, за основното обучение, а именно:

 • Въведение в медиацията – понятие за конфликт, правни способи за решаване на спорове; понятие за съдебна и извънсъдебна спогодба, понятие за медиация, приложение, критерии за допустимост; участници в процедурата по медиация; правомощия на съда; принципи на медиацията; процедурни и етични правила при провеждане на медиация и други;
 • Процедура по медиация – откриване, спиране и прекратяване на медиацията; фази и етапи на процедурата; роля и функция на медиатора и методи за подобряване на комуникацията; стратегии за справяне с проблемни ситуации; споразумение и други;
 • Медиация по отделните видове спорове – сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията; специфика на процедурата по медиация при отделните видове спорове.

Практическата част е 30 учебни часа. Включва индивидуални занимания и практически семинари в група като се осигурява  възможност на всеки обучаван да бъде медиатор в минимум 3 симулации; да бъде, страна по спор, разрешаван чрез медиация и наблюдател в разиграваните ролеви игри.

Методи за провеждане на обучението:

Лекции и интерактивно представяне на изучавания материал;

Дискусии и обсъждания;

Работа в малки групи и самостоятелна работа;

Практически упражнения и ролеви медиации;

Тестове и творчески методи на анализ.

При завършването на обучението за медиатори, участниците ще могат:

 • да описват конфликта като процес, да разграничават различните видове конфликти;
 • да изброяват и разграничават правните способи за разрешаване на спора;
 • да разбират същността на медиацията, да познават и назовават предимствата й;
 • да познават ролята на всеки участник в процедурата по медиация;
 • да управляват процедурата по медиация – фази, етапи и принципи;
 • да демонстрират основни медиаторски техники и комуникативни умения;
 • да използват различни стратегии за справяне с проблемни ситуации
 • да обясняват правната рамка на медиацията в България и Европейските директиви;
 • да познават спецификата на процедурата по медиация при отделните видове спорове.

Изпит: два теста-при завършване на първо и второ ниво от обучението; събеседване по конспект и практически изпит.

При успешно завършване на обучението, включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението и успешно полагане на предвидените изпити, получавате удостоверение за медиатор, с което можете да се впишете в Единния регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

Програма за допълнителни обучения по специализирана медиация:

Учебната програма включва теоретична и практическа част, разпределени в три основни панела. Обучението в Първи и Втори панел се състои от теоретична и практическа част. В трети панел се провеждат само симулирани медиации.

Теоретичната част е 15 учебни часа по теми, свързани с придобиване на специфични теоретични познания за провеждане на медиации при семейни/търговски спорове.

Програмата минимум за теоретичната част на допълнително обучение по специализирана медиация е съобразена с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007г.

Практическата част е 15 учебни часа. Включва индивидуални занимания и практически семинари в група за усвояване на практически медиаторски умения. На всеки курсист се осигурява възможност да бъде медиатор в минимум 3 симулации; да бъде, страна по спор, разрешаван чрез медиация и наблюдател в разиграваните ролеви игри.

Изпит: тест-след първа и втора част; събеседване по конспект и участие в симулирани процедури по медиация по време на Практикума.

При успешно завършване на допълнителното обучение, включващо минимум 80% присъствие в часовете от програмата и успешно полагане на предвидения изпит, получавате Удостоверение за завършено допълнително обучение по специализирана медиация за медиатор, с което можете да впишете дпълнителната си специализация в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Формуляри за заявяване на участие в нашите обучения:

*** С попълването и изпращането на един или повече от долу изброените формулари Заявление за обучение, заявавате изрично, че сте запознати и приемате Правилата за обработване и защита на личните данни описани в Политика за поверителност  и Декларацията за поверителност  на Сдружение Българса Асоциация по Медиация.