Начало

 

Медиацията е един от алтернативните способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Медиацията в България е правно регламентирана със Закон за медиацията (Обн. ДВ бр.110 от 17 декември 2004г., изм. ДВ бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.).

За получаване на по-задълбочени познания, следете публикациите на страницата ни или се включете в някое от нашите обучения или семинари.

Представяме някои от характеристиките на медиацията:

 • ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ:

Провежда се:

 • от правоспособен медиатор или екип от медиатори

при спазване на определена последователност от действия, разговори и обсъждане на спорните въпроси и възможностите за разрешаването им

Участници:

 • Участниците в процедура по медиация са посочени в чл.12 от Закон за медиацията. Това са медиатор, спорещи страни, адвокати, други специалисти.

Започва:

 • По инициатива на страните по спора-само на едната страна или на всички страни заедно(чл.21 от Наредба №2 на министъра на правосъдието)
 • По предложение на съд или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване(чл.11 ал.3 от ЗМ). В тези случаи и двете спорещи страни трябва да изразят съгласие за участие в процедура по медиация, както и да се явят доброволно за провеждането и.

Страни:

 • Спорещите страни, които доброволно са взели решение да се явят на медиация (чл.2 от ЗМ).
 • Участват лично в процедурата или чрез писмено упълномощен представител, който може да бъде и адвокат.
 • Избират сами медиаторите си.
 • Имат равни възможности за участие в процедурата
 • Могат да се откажат от вече започнала процедура по медиация или да поискат спирането и

         Медиатор:

 • Съдейства за подобряване на комуникацията и подпомага спорещите страни за постигане на споразумение.
 • Не дава правни съвети и консултации по спорните въпроси
 • Длъжен е да осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и етичните и процедурни правила за поведение, въведени с Наредба №2 на министъра на правосъдието)
 • Гарантира личната си независимост, безпристрастност и неутралност като условие за участие във всяка процедура, която приема да води.

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА:

 • Преговорите между спорещите страни за разрешаване на спорните въпроси, се основават на интересите им, а не на изразени позиции.
 • Обсъждането на различни възможности за споразумение, основано на обективни критерии е характерна особеност на процедурата.
 • Страните могат сами да определят и формулират споразумението си в рамките на закона, без да им се налага чужда воля.
 • Целта на медиацията е подобряване на комуникацията между страните, което не винаги е постижимо при съдебното разрешаване на спорове
 • Спестява време и пари. Максималният срок за провеждане на процедурата е 6 месеца.
 • Провежда се в обстановка, която изключва демонстриране на власт, сила, надмощие и несигурност.