Правила за провеждане на медиация

 

ПРАВИЛА ЗА МЕДИАЦИЯ

на Центъра за медиация при

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗАМЕДИАЦИЯ

 

I. Приложно поле

Член 1. (1) Тeзи Правила се прилагат при провеждана медиация по граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, както с вътрешен, така и с международен характер.

(2) Правилата се прилагат и за медиация, провеждана в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия

спор не е пречка за започване на медиация по тези Правила.

ІІ. Етапи на процедурата по медиация

Започване на процедурата

Член 2. (1) Медиация започва по общо съгласие на страните по спора.

(2) Медиацията започва въз основа на заявление за медиация по образец, което може да се подаде от една от страните или от всички от тях, и съдържа:

a) имената, адресите, телефоните, факс и електронна поща на

страните по спора и техни овластени представители, ако има такива;

б) кратко описание на предмета на спора, включително, ако това е

възможно, оценка на стойността му;

в) изисквания по отношение на медиаторите в случай, че има такива

(3) Всяко постъпило заявление се завежда в регистър на заявленията към Центъра за медиация към БАМ.

(4) Към документите след постърпване на заявлението се прилага и копие от документа за платена такса съгласно условията на Тарифата за таксите на Центъра за медиация при БАМ.

(5) Когато заявлението за медиация се подава от една от страните, Центърът за медиация се свързва с другата/другите страна/страни като  изпраща препис от заявлението, запознава страната/страните с условията за провеждане на медиацията и я/ги поканва в подходящ срок, с оглед особеностите на спора, да заяви/заявят дали приема/приемат или отказва/отказват да участва/участват в медиацията.

(6) След получаването на съгласието на другата страна/страни да участва/участват в медиация, Центърът за медиация предприема необходимите подготвителни действия за провеждане на процедурата по медиация.

(7) За начало на процедурата по медиация се счита датата на постигане на изрично съгласие от страните за започването и, а при липса на изрично изразено съгласие-денят на първата среща на всички участници с медиатора.

Избор на медиатор

Член 3. (1) Всяка страна посочва най-малко по един медиатор,

избран от списъка на медиаторите към БАМ, предоставен за информация в офиса на БАМ и обявен на интернет страницата.

(2) В случай, че двете страни посочат различни медиатори,

медиацията се провежда от двамата медиатори, посочени от страните, след потвърждение от медиаторите, че имат възможност и не съществуват пречки да поемат случая.

(3) В случай, че страните изразят изрично желание за това,

Центърът за медиация им оказва съдействие при избора на медиатор.

(4) Към избор на нов медиатор се пристъпва в следните случаи:

 1. при липса на съгласие от страна на медиатора да поеме провеждането на медиация,
 2. при самоотвод,
 3. при уважен отвод,
 4. при прекратяване на функциите на медиатора съгласно чл. 8 ал.5

(5) След като страните изберат медиатори, всеки от медиаторите

подписва декларация за поемане на случай по образец, в която трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Това задължение остава и през цялото времетраене на медиацията. Подписаната декларация се представя на страните.

Отвод

Член 4. (1) В случай, че медиаторът прецени, че не може да бъде независим, безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата независимост, безпристрастност и неутралност, той следва да си направи самоотвод.

(2) При условие, че са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността и неутралността на медиатора, страните могат да поискат неговия отвод по всяко време на медиацията.

Провеждане на процедурата

Член 5. Медиацията се организира и провежда в съответствие с изискванията на Закона за медиация, Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията, тези Правила и съобразно желанията на страните и преценката на медиатора.

Член 6. (1) Процедурата се провежда чрез насрочване на обща среща и/или отделни срещи с всяка от страните за изясняване същността на спора, уточняване на взаимноприемливи варианти на решения и очертаване на възможната рамка на споразумение.

(2) При започване на медиацията медиаторът представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, правилата за провеждането й и ги информира за последиците от медиацията и възможностите евентуално постигната спогодба да бъде изпълнена.

(3) Отделните срещи се насрочват от медиатора/медиаторите и се провеждат при зачитане на равните права за участие на всяка от страните в процедурата.

(4) Всички въпроси в процедурата по медиация се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Спиране на медиацията

Член7. (1) Медиацията се спира:

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора;
 3. в случаите на оттегляне на медиатора на основание чл.10 ал.3 от Закона за медиацията

(2) Ако медиацията се провежда по време на висящо съдебно или арбитражно производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата.

Прекратяване на медиацията

Член 8. Процедурата по медиация се прекратява:

 1. с постигането на споразумение;
 2. по общо съгласие на страните, изразено ясно и недвусмислено;
 3. при отказ на една от страните, изразен в писмено уведомление до

Центъра за медиация, а след определянето на медиатор – до медиатора;

 1. с изтичането на 6 месеца от началото на процедурата;
 2. при смърт на страна по спора или при прекратяване на юридическото лице – страна по спора.

Съобщение на медиатора до Центъра за медиация за прекратяване на медиацията

Член 9. При прекратяване на медиацията медиаторът незабавно изпраща на страните и Центъра за медиация писмено съобщение, че медиацията е прекратена и посочва датата и основанието за прекратяване.

ІІІ. Участници, правила за поведение

Член 10. (1) Страните по спора участват в медиацията лично или чрез писмено упълномощен представител.

(2) В процедурата по медиация могат да участват и адвокати и други специалисти

Правила за поведение и действия и на медиатора

Член 11. (1) Медиаторът осъществява дейността си при спазване на нормативните изисквания и в съответствие с процедурните и етични правила за поведение на медиатора, определени с Наредбата по чл.8 ал.4 от Закон за медиацията.

(2). Медиаторът подпомага разрешаването на спорните въпроси между страните по подходящ начин в зависимост от особеностите на спора.

(3) Медиаторът няма право да дава правни съвети на страните и да налага решение по спора.

(4) Медиаторът е длъжен да бъде безпристрастен и неутрален.

Поверителност на информацията

Член 12. (1) Всяка страна, която участва в медиацията, включително медиаторът, страните, техните представители и консултанти, независими експерти и други лица, присъстващи на срещите на страните с медиатора, спазват поверителността на медиацията и не могат да използват или разкриват на когото и да е информация, свързана с или получена по време на медиацията, освен ако страните и медиатора писмено уговорят друго. Всяко от участващите в медиацията лица подписва преди започване на медиациятадекларация, с която се задължава да съблюдава поверителност.

(2) По време на срещите на страните с медиатора не се водят протоколи. Всякакви бележки, водени от някое от присъстващите лица и свързани със срещите на страните с медиатора, се унищожават при прекратяване на медиацията.

(3) Медиаторът е свободен да се среща и да обменя информация с всяка от странитекато спазва изискването информацията, писмена или устна, дадена на такива срещи и при такъв обмен да не бъде разкривана, включително на другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

ІV . Неотговорност на медиатора и Центъра за медиация

Член 13 (1) Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение.

(2) Медиаторът и Центърът за медиация не отговарят за неизпълнение на споразумението.

(3) Медиаторът и Центърът за медиация не отговарят за действия или бездействия на участниците в процедурата по медиация.

V. Такси и разходи по медиацията

Определяне на таксите

Член 14. (1) Таксите и разходите за провеждане на медиация и редът и условията за заплащането им се определят в Тарифата за таксите за медиация, представляваща неразделна част от тези Правила.

Отговорност на страните за таксите и разходите

Член 15. (1) Таксите и разходите за медиация се заплащат от страните съобразно реда и условията на Тарифата, посочена в ал.1.

(2) Извън таксите и разходите, предвидени в Тарифата, всяка от страните понася направените от нея други разходи във връзка с медиацията.

VІ. Заключителни разпоредби

§ 1 Настоящите Правила за медиация на Центъра за медиация при БАМ саприети от Общото събрание на БАМ с Решение по Протокол от 10 август 2014г.