Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
От Сдружение Българска Асоциация за Медиация(БАМ) – Администратор на лични данни

Вашите данни се обработват от администратор на личните данни:
Сдружение с нестопанска цел „ Българска Асоциация за Медиация“ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Богатица 10, ет. 4, ап. 12
Тел. за контакт: +359 889 430 316
Електронен адрес за кореспонденция: office@bambg.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Богатица №10, ет.4, ап. 12
С настоящото Ви уведомяваме, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни/предавани на трети страни без изричното Ви съгласие.
Правните основания за събиране на данните са Закон за медиацията( Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.) и Наредба № 2 от 15 март 2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори, за изискванията за обучение на медиатори, за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурни и етични правила за поведение на медиатора.

Личните Ви данни се обработват, ако сте заявили участие в обявено от БАМ обучение по медиация, заявили сте желание за провеждане на процедура по медиация в Центъра по медиация към БАМ и/или сте дали съгласие да получавате информация за други провеждани от БАМ събития-срещи, конференции, семинари и др.

За защита на личните ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.
Уведомявам Ви, че имате следните права като субект на данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

1. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така- да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен и/или електронен вид и да бъдат адресирани до администратора по следния начин: в писмен вид на хартиен носител, с предаване срещу подпис на попълнена и подписана форма по предоставен Ви образец на искане от субекта и/или чрез изпращане на същата форма искане попълнена и подписана до администратора на лични данни.
2. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане по следния начин: чрез попълване и подписване на предоставената Ви форма за искане от субекта на данни и физичекото й предаване на администратора срещу подпис и/или чрез попълването и подписването на същата форма в електронен вариант и изпращането й по и-мейл до администратора на лични данни.
На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин: в случай на подаване на искането на хартиен носител ще получите отговор от администратора в писмен вид на посочен от Вас адрес за кореспонденция или лично срещу подпис, а в случай, че сте подали искането в електронен вариант по електронна поща ще получите отговор на електронната поща на изходящият си и-мейл адрес. Срокът за получаване на отговор от администратора е едномесечен, като същият започва да тече от датата на подаване на искането.
3. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи:
– когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;
– когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;
– когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.
За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба по следния начин: по електронен път на и-мейл: office@bambg.tripello.bg   и/или в седалището и адреса за кореспонденция на Сдружение Българска асоциация за медиация (БАМ), находящо се на адрес: гр. София, ул. „Богатица“ №10, ет.4, ап. 12.
Администраторът следва да отговори на молбата Ви по следния начин: в писмен вид чрез изпращане на писмо до предоставената от Вас електронна поща и/или на посоченият от Вас адрес за кореспонденция, възможно е и да получите отговора на администратора лично на горе-посоченото седалище на същият, срокът за отговор е едномесечен от датата на получаване.

4. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.
Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане или молба по следния начин: по електронен път на и-мейл: office@bambg.tripello.bg   и/или в седалището и адреса за кореспонденция на Сдружение Българска асоциация за медиация (БАМ), находящо се на адрес: гр. София, ул. „Богатица“ №10, ет.4, ап. 12.
Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
5. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време. Възражението следва да бъде депозирано по следния начин: по електронен път на и-мейл: office@bambg.tripello.bg   и/или в седалището и адреса за кореспонденция на Сдружение Българска асоциация за медиация (БАМ), находящо се на адрес: гр. София, ул. „Богатица“ №10, ет.4, ап. 12.Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.
6. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
7. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
8. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.