Тарифа

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

на Център за медиация при

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

 Видове такси

Член 1. Страните по спор, предмет на разглеждане в Центъра замедиация при Българска асоциация за медиация (БАМ), заплащат следните такси: регистрационна такса и такса за провеждане намедиация.

Регистрационна такса

Член 2. (1) Регистрационната такса е в размер на 50 лв.за физически лица и 80 лв. за юридически лица. Заплаща се при подаването на заявлението за медиация и не подлежи на връщане в случай на непроведена процедура.

(2) Регистрационната такса покрива разходите за администриране на заявлението за медиация, включващи пощенски,телефонни и др.разходи за уведомяване на страните, избор на медиатори, размяна на документи и информация(сканиране, копиране, размножаване и др.) както и за подготовка за провеждане на насрочена процедура.

Такса за провеждане на медиация

Член 3. (1) Таксата за провеждане на процедурата по медиация

Включва всички административни и режийни разходи на Центъра за медиация за провеждането на процедурата по медиация и възнаграждението на медиатора.

(2) Размерът на таксата за провеждане на медиация се определя, както следва:

-почасова ставка в размер на 50 лв./час при спорове между физически лица без материален интерес;

-почасова ставка в размер на 70 лв./час при спорове между физически лица с материален интерес;

-почасова ставка в размер на 80 лв./час при спорове между юридически лица, или между физически и юридически лица;

-почасова ставка в размер на 80 лв./час плюс подлежащ на договаряне между Центъра за медиация и страните процент от размера на интереса,но не по-малко от 1.5%, при спорове между юридически лица, или между физически и юридически лица с материален интерес над 50 000 лева.

-при спорове с изключителна сложност, с повече от две страни, със

значителен материален интерес, възнаграждението може да се договори

между Центъра за медиация и страните с оглед особеностите на

конкретния случай.

(3) Административните разходи ще се заплащат в случаи на извършени допълнителни технически и други услуги в хода на процедурата. Техният размер ще се определя за всеки конкретен случай от медиатора след съгласуване със страните, като при необходимост страните ще внасят депозит. Окончателното заплащане на сумата за административни разходи се извършва преди прекратяване на процедурата по медиация.

Плащане на таксите за медиация и условия за връщане

Член 4. (1) Регистрационната такса се заплаща  от заявителя/заявителите в срок от три дни, считано от датата на подаване на заявлението за медиация до БАМ.

(2) Таксата за провеждане на медиация се заплаща, както следва от страните:

Най-късно един работен ден преди насрочената процедура по медиация, всяка една от страните заплаща първоначална такса за провеждане на един час медиация, определена по размер според условията на чл.3.

(3) Първоначалната такса не подлежи на връщане в случаите на започнала и в последствие прекратена от страните процедура по медиация преди изтичането на предплатения час.

(4) В случай, че процедурата по медиация не стартира поради нежелание на която и да е от страните, първоначално внесената такса се връща само на явилите се страни.

(5) Окончателното заплащане на таксата за медиация се разпределя по равно от страните и се извършва при приключване на процедурата на базата на проведените часове медиация и съобразно условия посочени в член 3. За проведен час, се счита всеки час, започнал да тече след изтичането на първия астрономичен час. Поемането на разходите за всички страни само от една от страните е допустимо при изрична договорка между тях, постигната преди окончателното плащане.

(6)В случаите на проведена процедура с продължителност  не по-малко от 2 часа, един час от процедурата, след третия час е безплатен.

(7) Плащанията се извършват от страните по банков път, в деня на приключване на процедурата, по банкова сметка на БАМ, посочена в бланката за Заявление за медиация.

Заключителни разпоредби

§ 1 Настоящата Тарифа за таксите за медиация на Центъра за медиация е приета с Решение на ОС на Българска асоциация за медиация по Протокол  от 10.08.2014 г.