Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на Сдружение Българска Асоциация за Медиация

Настоящата политика  за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

 • Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Сдружение Българска Асоциация за Медиация, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Богатица № 10, ет.4, ап. 12, представлявано от Албена Пенова, с e-mail: office@bambg.bg

Сдружение Българска Асоциация за Медиация е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на сдружението, като седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. „Богатица“ №10, ет. 4, ап. 12– на който адрес може да изпращате по пощата искания до Отговорното лице за защита на личните данни – Албена Пенова, лично да подадете исканията си на Регистратурата на горепосоченото седалище и адрес на управление.

Сдружение Българска Асоциация за Медиация обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона  за защита на личните данни и утвърдените Вътрешни правила и политики за защита на личните данни, издадени на основание чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@bambg.bg

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Искания и жалби можете да отправяте и до компетентният надзорен орган по Защита на личните данни на територията на РБългария: Комисия за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, интернет страница: www.cpdp.bg

 

 • Нашата политика за поверителност накратко:
  • Без ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.
  • Няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали.
  • Поемаме ангажимент да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност.
 • Настоящата Политика за поверителност, може да бъде периодично изменяна и актуализирана, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата страница, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.

Молим да имате предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт https://bambg.bg/ .

 • Сдружение Българска Асоциация за Медиация получава и обработва лични данни, чрез своята интернет страница, за следните цели:
 1. Провеждане на обучения, семинари други събития, на които „Сдружение Българска Асоциация за Медиация“ е организатор.
 2. Осъществяване на стопанска дейност на дружеството чрез предоставяне на консултантски услуги и провеждане на платени процедури по медиация.

III.  Предмет на обработка от страна на Сдружение Българска Асоциация за Медиация са следните видове и категории лични данни:

 1. Имена на физически лица.
 2. Ел. поща и телефон.
 3. Обработката на личните данни се изразява в следното:
 • Вписване на имената и ел. поща на физическите лица в регистъра на лицата участвали в сертифицирани обучения, организирани от БАМ.
 • Вписване на имената на физическите лица в договори с доставчици на услуги.
 1. Сдружение Българска Асоциация за Медиация предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:
 2. Контрол на физически достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни.
 3. Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни.
 4. Контрол при въвеждане на лични данни – осъществяване на контрол от страна на Сдружение Българска Асоциация за Медиация от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни.
 5. Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни.
 1. Сдружение Българска Асоциация за Медиация обработва лични данни при спазването на следните принципи:
 • Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни.
 • Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели.
 • Свеждане на данните до минум.
 • Точност на личните данни и поддържане в актуален вид.
 • Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
 • Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. БАМ гарантира, че лицата под негово ръководство, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност.

VII. Субектите на личните данни, администрирани от Сдружение Българска Асоциация за Медиация, имат следните права:

  1. Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност
  2. Право на достъп до личните данни
  3. Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“)
  4. Право на ограничаване на обработването на личните данни
  5. Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването;
  6. Право на преносимост на данните
  7. Право на възражение за обработване на данните
  8. Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Може да свалите Политиката за поверителност на личните данни на Сдружение БАМ в pdf формат.

Формулар за подаване на искания и оплаквания